Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ, & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Διοίκηση της Βιεντέρ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται ως Τεχνική Εταιρεία Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων, δηλώνει ότι όσον αφορά την πολιτική της εταιρείας μας, θεωρούμε ότι συνίσταται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, με σκοπό την τεκμηρίωση της αξιοπιστίας τους και την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, καθώς και για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στην Υγεία, Ασφάλεια και το Περιβάλλον.

Πεπεισμένοι για την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, δηλώνεται ότι η εταιρεία μας, δεσμεύεται για την εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης στις εγκαταστάσεις της σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, OHSAS 18001/EΛΟΤ 1801 και ISO 14001 και για την τήρηση των παρακάτω αρχών που συνιστούν την πολιτική της εταιρείας μας:

  • Στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση του συστήματος σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και το εγχειρίδιο του συστήματος.
  • Στη συνεχή ενημέρωση, παρακολούθηση και εναρμόνιση με εθνική και κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών.
  • Στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που εμπορεύονται από τη “ΒΙΕΝΤΕΡ ΑΕ”, αντιμετωπίζοντας βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών, έγκαιρα και έγκυρα παράπονα ή ενστάσεις.
  • Στην συνεχή εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν αφενός την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητος και αφετέρου την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για θέματα ποιότητος, καθώς και σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
  • Στην θέσπιση σε ετήσια βάση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και εφικτών στόχων η υλοποίηση των οποίων αποτελεί δέσμευση για την εταιρεία και υποχρέωση για το προσωπικό.
  • Στην αναγνώριση και διαχείριση σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και την εκτίμηση επικινδυνότητας, ώστε να προλαμβάνει τους τραυματισμούς, τις ασθένειες και τα δυσμενή περιστατικά, που μπορεί να προκύψουν από τις δραστηριότητές της και θα μπορούσαν να βλάψουν το προσωπικό της, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τα υλικά, εστιάζοντας παράλληλα στην προστασία περιβάλλοντος.
  • Στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και στην προστασία των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς μεθόδους και διαδικασίες λειτουργίας, τόσο για τις συνήθεις εργασίες όσο και για περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.
  • Ως ειδική δέσμευση η εταιρεία θα επιβάλει αυστηρούς και τακτικούς ελέγχους στους υπεργολάβους για την τήρηση των κατάλληλων συνθηκών για την προστασία περιβάλλοντος και για την πρόληψη ατυχημάτων
  • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής του οργανισμού καθώς και των αντικειμενικών σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση και στηρίζουν την εν λόγο πολιτική.
 
                                                   

Για την Διοίκηση

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ