Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει την πλήρη κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Αιολικών Έργων, βασιζόμενη στην πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε βιομηχανικά και ενεργειακά έργα.