Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

Η ΒΙΕΝΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης, βασιζόμενη στην πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτει σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.