Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

biomass general

Η βιομάζα αποτελεί μια ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να συμβάλει σημαντικά στην κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών, αντικαθιστώντας τα συνεχώς εξαντλούμενα και ιδιαιτέρως ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο κ.α.)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Με τον όρο βιομάζα εννοούμε την ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή που προέρχεται από οργανική ύλη και περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς. Πρακτικά η βιομάζα χωρίζεται σε δύο (2) κατηγορίες:

  1. Στις υπολειμματικές μορφές (φυτικά υπολείμματα, ζωικά απόβλητα)
  2. Στη βιομάζα από ενεργειακές καλλιέργειες

Στην Ελλάδα, παραδείγματα ενεργειακά αξιοποιήσιμης βιομάζας είναι τα γεωργικά υπολείμματα (άχυρο σιτηρών, υπολείμματα καλαμποκιού), τα καυσόξυλα, οι ξυλάνθρακες, τα υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου, οι αγριαγκινάρες, ο ευκάλυπτος καθώς επίσης τα απόβλητα κτηνοτροφίας, τα απόβλητα βιομηχανικών τροφίμων (ελαιοτριβεία, τυροκομεία κ.α.) και τα αστικά λύματα/σκουπίδια.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
biomaza gr
Τεχνολογίες Μετατροπής Βιομάζας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η βιομάζα αξιοποιείται ενεργειακά, ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, για την παραγωγή θερμότητας, ηλεκτρισμού και κίνησης (μέσω βιοκαυσίμων μεταφορών). Η τεχνολογία που εφαρμόζεται για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της βιομάζας που είναι διαθέσιμο. Η πρώτη κατηγορία διεργασίας που πραγματοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η καύση, η αεριοποίηση και η πυρόλυση της βιομάζας. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην αναερόβια χώνευση και την αλκοολική ζύμωση ενώ η τρίτη περιλαμβάνει την μετεστεροποίηση.
Οι ενεργειακές εφαρμογές της βιομάζας συναντώνται από τους λέβητες για την θέρμανση κατοικιών μέχρι την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για πώληση στο Δίκτυο της Δ.Ε.Η.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
biomaza2 gr

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Μια τυπική Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιομάζας περιλαμβάνει τον χώρο αποθήκευσης της βιομάζας, συνήθως είναι υπαίθριος ή διαθέτει κάποιο απλό στέγαστρο, τη διάταξη καύσης της βιομάζας, το λέβητα όπου παράγεται το εργαζόμενο μέσο (ατμός ή διαθερμικό λάδι) και τη διάταξη μετατροπής (ατμοστρόβιλος, Μηχανή Εσωτερικής Καύσης, Σύστημα ORC) της παραγόμενης θερμικής ενέργειας σε μηχανική και στη συνέχεια σε ηλεκτρική μέσω γεννήτριας.

 

gasification                 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 
 
Η αεριοποίηση της βιομάζας είναι μια ενδόθερμη θερμική διεργασία, η οποία μετατρέπει τη στερεή βιομάζα σε καύσιμο αέριο. Το παραγόμενο αυτό αέριο ονομάζεται αέριο σύνθεσης (syngas) και αποτελείται από μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο. Επίσης, περιέχει σωματίδια πίσσας, τέφρα, αμμωνία, οξέα και σύνθετους υδρογονάνθρακες.
Η διεργασία της αεριοποίησης μπορεί να γίνει με παροχή αέρα ή οξυγόνου. Αναλόγως το μέσο που χρησιμοποιείται διαφοροποιείται η θερμογόνος ικανότητα του αερίου σύνθεσης (syngas) που παράγεται. Το οξυγόνο ως εργαζόμενο μέσο αυξάνει κατά πολύ την θερμογόνο ικανότητα του αερίου καυσίμου.
Στη συνέχεια, το παραγόμενο καύσιμο αέριο, που εξέρχεται από τον αντιδραστήρα, αφού δεχτεί μια επεξεργασία για να μειωθούν οι ποσότητες ακαθαρσιών που περιέχονται σε αυτό (πίσσα, αμμωνία, θείο, κτλ), οδηγείται σε μια Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η χημική διεργασία της αεριοποίησης πραγματοποιείται σε αντιδραστήρες αεριοποίησης (αεριοποιητές), οι οποίοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το μέσο αεριοποίησης (αέρας, οξυγόνο, ατμός), τον τρόπο παροχής της απαιτούμενης θερμότητας, την πίεση λειτουργίας και τον σχεδιασμό της (σταθερής ή ρευστοποιημένης κλίνης).
Η τεχνολογία αεριοποίησης της βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία από την συνηθισμένη καύση της βιομάζας, ωστόσο λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης της ενεργειακής απόδοσης της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής που έχει παρατηρηθεί, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

 

p