Βιομηχανικά & Ενεργειακά Τεχνικά Έργα | 210 6619 590 | info@bienter.gr

Energy Saving image

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται μεγάλα ποσά ενέργειας για την λειτουργία του εξοπλισμού-γραμμών παραγωγής τους. Με σκοπό την μείωση αυτής της απαιτούμενης ενέργειας και κατ’ επέκταση του ενεργειακού κόστους, υπάρχουν αρκετά πεδία τα οποία μπορούν να αναβαθμιστούν, όπως:

  • Παραγωγή θερμικής ενέργειας
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
  • Διανομή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας
  • BMS (Building Management Systems)
  • Γεωθερμία
  • Απόδοση κινητήρων
  • και άλλα

Ενεργειακά αποδοτικές λύσεις υπάρχουν για όλα τα ανωτέρω πεδία, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν έπειτα από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, με σκοπό να επιτευχθεί σοβαρή μείωση στις ενεργειακές καταναλώσεις.
Γενικά, κτίρια που ενσωματώνουν αρχές του ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις καταναλώσεις ενέργειας και τις εκπομπές σε διοξειδίο του άνθρακα προς το περιβάλλον. Για παράδειγμα, κτιριακός σχεδιασμός που εκμεταλλεύεται το ηλιακό φως μπορεί να μειώσει σημαντικά τις ανάγκες για θέρμανση, ενώ η κατάλληλη χωροθέτηση παραθύρων και διαφώτιστων, όπως επίσης και η χρήση αρχιτεκτονικών στοιχείων που αντανακλούν το ηλιακό φως στο εσωτερικό του κτιρίου μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις ανάγκες για τεχνητό φωτισμό.